banner51

banner34

banner38

banner16

banner33

banner37

banner55
26 Haziran 2019 Çarşamba

Romanya'dan gelip Gebze'de şifa buldu

Av.Dursun: Rant planlarından vazgeçilsin

Av.Dursun: Rant planlarından vazgeçilsin

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:22
 Av.Dursun: Rant planlarından vazgeçilsin


Hürriyet ve Yavuzselim mahallelerinin hak sahipliği, tapu sorunu ve imar planlarına dair çalışmalar yapan Rantsal Dönüşümle Mücadele Platformu tarafından düzenlenen basın toplantısında Gebze Belediyesi tarafından hak sahiplerinin müşteriye dönüştürülmek istendiği ve bölgenin ranta kurban edileceği belirtildi. 

İlk olarak bölgeyle ilgili açıklama yapan Yavuz Selim Mah. Güzelleştirme Dernek Başkanı Osman Karaman, bir çok defa STK’lar ve siyasiler tarafından bilgilendirme yapılmasına rağmen mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek, mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Rantsal Dönüşüm Platformu Hukuk Danışmanı Av. Recep Dursun ise yaptığı açıklamada, "25/06/2012 tarih ve 10198 salıyı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile 6292 sayılı yasanın 8.maddesine istinaden PROJE ALANI olarak ilan edilmiş ve 29/08/2013 tarih ve 17503 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile PROJE ALANI yetkisi  Gebze Belediye’sine devredilmesine rağmen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker proje alanı ilanını vatandaşlardan gizlemeyi seçti, paylaşmadı, bilgilendirmedi. Onayları sunmadı. Yetkisini vatandaştan yana kullanmadı. Sürüncemede bıraktı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:


Türkiye’de hızlı ve çarpık sanayileşme 1950’li yıllarda başlamıştır. Bir yanda 1970 ‘li yılların sonlarına doğru ve 1980 yılların başlarında bu plansız ve  programsız sanayileşme, bir yanda tarımda makineleşme ve bu gelişmelerle birlikte terör sebebiyle zorunlu göçe tabi tutulma gibi sebeplerle  kırsal kesimden kentlere göç edilmesi teşvik edilmiştir. Aş,iş,eğitim ve terör sebebiyle meydana gelen yoğun göçlerle birlikte barınma ve konut sorunları ortaya çıkmıştır.

Nitekim E-5 Karayolu’nun Gebze-Tuzla arasında her iki yakasına yapılan fabrikalarda çalışan işçi ve emekçi vatandaşlarımızın barınma sorunu,uluslararası sözleşme ve anayasa ile güvence altına alınan ve sosyal devlet ilkesi gereğince devlet ve yönetenlerce çözülmedi. İş başa düştü, konut sorunu, vatandaşlarımızca, yokluk ve yoksulluk içinde, dişinden, tırnağından ve çocuklarının kursağından keserek başını sokacak evler yaparak çözülmeye çalışıldı.

1985 yılından sonra bu mahallelerde, 775 sayılı ve 2981 sayılı kanun gereğince birçoğumuza “..tapu tahsisi belgesi..” verilmiş,bir kısım komşularınıza da 2012 yılında çıkarılan 6292 sayılı 2/B kanunu gereğince hak sahibi kabul edilmiştir.

Hak sahibi olan mahalle halkı olarak belediyenin 2981 sayılı yasanın 10 ve 13. maddelerine göre imar ıslah planları ile mevcut fiili duruma göre parselasyon yapmak suretiyle tapularının verilmesini beklerken;

25/06/2012 tarih ve 10198 salıyı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile 6292 sayılı yasanın 8.maddesine istinaden “ PROJE ALANI “ olarak ilan edilmiş ve 29/08/2013 tarih ve 17503 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile “PROJE ALANI “ yetkisi  Gebze Belediye’sine devredilmiştir.
Bakanlığın verdiği bu yetkiye rağmen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker proje alanı ilanını vatandaşlardan gizlemeyi seçti,paylaşmadı, bilgilendirmedi. Onayları sunmadı. Yetkisini vatandaştan yana kullanmadı. Sürüncemede bıraktı.

Amacı,proje alanında kalan taşınmazların üzerindeki yapılar için; o yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı birim fiyatlarından eksik imalat bedeli ve yıpranma payı düşüldükten sonra kalan bedel (yani enkaz bedeli) ödeyerek, mülksüzleştirmek, evleri yıkmak,yaşayanları göçe zorlamak ve jeopolitik öneme sahip bu alanlarda yüksek ranta yönelik projeleri uygulamaktı.

Mücadeleler sonucu,bu projenin uygulanmasının olanaksız görülmesi üzerine,çelişkili haberler üzerinden mahalleler halkının dayatılan projelere razı edilmesi istendi.Ama başaramadılar.
CHP Gebze Bel. Mec. Grubu tarafından,fiili kullanıma göre parselasyon yapılıp,imara açılarak, bedelini ödemiş olanlara bedelsiz,kısmen veya hiç ödememiş olanlara da emlak beyan değeri üzerinden tapuların verilmesi için 4 ayrı önerge verildi,AKP oyları ile reddedildi.

2014 yılı yerel seçimlerinden 1 ay sonra tapu sözü verildi.Ancak bir türlü çekmece açılmadı ve halen tapular hak sahiplerine verilmedi.

Mahalle halkı,kent meydanlarında,mahallelerinde eylemler yapıp itirazlarını,taleplerini dile getirdi ve sesini duyurmaya çalıştı.

Beceriksiz ve basiretsiz belediye yönetimi,rant projesini hayata geçirmek için vatandaşa sürekli yanlış bilgiler iletti.

Nihayetinde,Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kocaeli İli,Gebze ilçesi,hürriyet ve yavuz selim mahalleleri sınırları içerisinde16 dönümlük alan “.rezerv alanı..” ilan edildi. Ardından Bakanlıkça onaylanan1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  askıya çıkarıldı.

Her iki mahallenin vatandaşları,hak sahipliğinin tapuya dönüştürülmesi için,adaletli bir plan hazırlanmasını beklerken,varolan sorunları katlayarak üzerine yeni sorunlar eklemiştir.

İTİRAZLARIMIZ!

Gebze Belediyesinin önerisi ile bakanlıkça yapılan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporlarınınincelenmesinde;

1 -Proje alanında kalan parsellere 1,80, adalara 2,07 emsal verilmesine rağmen proje alanı içindeki 16 dönümlük “rezerv yapı” alanında 2.40 emsal yapılaşma izni verildiği;Böylece eşitlik ilkesine ve planlama esasları ile şehircilik ilkelerine aykırı davranıldığı, ayrışmanın hangi kriterler esas alınarak yapıldığı plan notlarında ve plan açıklama raporlarında belirtilmediği,

2 -Plan notlarında ve plan kararlarında hak sahiplerinin hissedar yapılıp yapılmayacağı,mülkiyet sorunun hangi usul ve esaslarla çözüme kavuşturulacağı açıklanmamış;ada içindeki parsellerde hissedar yapılacak hak sahiplerinin ileride izaleyi şüyu(ortaklığın satış yoluyla giderilmesi) davaları ile mağduriyetini giderecek plan not ve kararlarında herhangi bir düzenleme ve hüküm bulunmadığı,

3 -Şayet,hak sahipleri parsellere hissedar yapılacak ise,hangi kriterin esas alınacağı açıklanmadığı;Her hak sahibinin fiilen kullandığı alandan %40 DOP ve KOP payı kesildikten sonra kalan miktar kadar mı hisse verilecek?Yoksa iki kat ve 200 m2 bina sahipliği baz alınarak ada içindeki parsellere hisse verileceği açıklanmamış,

4 -İki kattan fazla bağımsız bölümü olan hak sahiplerin,rezerv yapı alanına inşaat hakkının transferinde hangi usul ve esasların uygulanacağı;İnşaat hakkı transferinin bedelli olup olmadığı açıklanmamış ; Bedel karşılığı verilecek ise piyasa rayiç değerinden mi?Yoksa inşaat maliyet bedelinden mi? Verileceği açıklanmamış;Enkaz bedelinin ödenip ödenmeyeceği veya daire satış bedelinden mahsup edilip edilmeyeceği hususlarının plan notlarında,plan karar ve açıklama raporlarında belirtilmediği,

5 -Nazım imar plan notlarının 19.maddesine göre İki kattan fazla bağımsız bölümü olan hak sahiplerinin,fazla katlar için rezerv alanına inşaat hakkı transferi yapılırken,farklı bir adaya bölünerek yapılmış olması planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil edeceği,

6 -İki kata kadar olan 400 m2 alan kullanan hak sahibi ile,200 m2 alan kullanıp 6 kat yapan hak sahipleri arasında Nazım imar plan notlarının 19.maddesi ile rezerv yapı alanına inşaat hakkı transferi suretiyle kişilere menfaat sağlayıcı,eşitliği bozucu düzenlemeler yapılmış olduğu,

7 -Planlama bölgesinde tapu tahsisi hak sahipliği bulunup,arsa bedellerini tamamen ödemiş olanlara bedelsiz hisse verilip verilmeyeceği belirtilmemiş;Yine kısmen arsa payı ödemiş olanlara hangi usul ve esaslar dahilinde,hangi bedel ile verileceği belirtilmemiş,

8 -Tapu tahsisi ile 2-B hak sahibi olup arsa bedelini hiç ödememiş olanlara bedelsiz veya bedelli verilip verilmeyeceği açıklanmamış;Bedelli verilecek ise emlak beyan değeri mi?Yoksa piyasa rayiçdeğeri üzerinden mi mülkiyetin verileceği hususu plan notları,karar ve açıklamalarında belirtilmediği,

9 -Alana getirilen nüfus artış hesaplamasında,rezerv alanında belirtilen 2,40 emsal planlanan alan bütünlüğü  üzerinden hesaplanmış ve hatalı sonuca ulaşıldığı,

10 -Planlama alanı 2.016.124 m2 ‘lik alanın 1.530.088 m2’si kadastral parsellerden,486.035 m2’si kadastral boşluklardan oluşmuştur.Yeni yapılan plan çalışmasında %40 donatı payı kesildiğinde alan bütünlüğünde 806.450 m2 donatı alanına ihtiyaç olmasına rağmen 1.108.868 m2’ye çıkartılmış;Dolayısıyla tüm hak sahiplerinden 302.418 m2 fazla kesinti yapılarak hak sahiplerinin mağdur edildiği,

11 -Nazım imar plan değişikliğinin plan notlarının 18.maddesi ile uygulama hükümlerinde konut alanları başlığı altındaki 1.maddesinde belirtilen emsal hesaplamaları toplulaştırmanın önünü tıkamakta,eşitlik ve planlama bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir.Ada içindeki parsellerden herhangi birinin tek başına 1,80 emsal kullanması durumunda ada bütünlüğünün bozulacağı ve plan ana kararı olan toplulaştırma ilkesinin bozulacağı,

12 -Nazım imar plan değişikliği plan notlarının 12.maddesi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının plan notlarının 11. Maddesindeki etap sınırlarının belirsizliği sonradan telafi edilemez sonuçlar doğuracağı görülmüştür.

Yukarıda yaptığımız açıklama ve itirazlarımızda yanında birçok sakınca ve mağduriyet yaratacak,vatandaşların tapu sorunun çözülmesi beklentisine cevap vermekten uzak olan nazım imar plan değişiklikleri ile uygulama imar planları,şehircilik ilkelerine ve planlama esasları ile kamu yararına ve eşitlik ilkesine aykırı olması sebebiyle vatandaşlarca yoğun bir şekilde itirazlarda bulunulmuştur.
İMAR BARIŞI:
Bu süre içinde,3194 sayılı İmar Kanununa “..İmar Barışı..” adı verilen geçici ek 16. Maddesi ile getirilen düzenleme hususunda gerek önceki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,gerek Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker askıdaki planlara itirazı engellemek,vatandaşları planlarına razı etmek,kendi isteklerine boyun eğdirmek için bilgi kirliliği yaratmıştır.

Düzenlemede açıkça Kentsel Dönüşüme kadar geçerli olacağı,teknik altyapı ve donatı alanları ile kamu hizmet alanlarında kalan taşınmazlar yönünden imar barışı müracaatının geçersiz olacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen;kendi yaptıkları planlarda dahi yol,yeşil alan ve park alanlarında kalan vatandaşlara geçersiz olacağı baştan bilinen yapı kayıt belgesine müracaat etmelerini istemiştir. Oysa aynı belediye başkanı,haziran 208 meclisinde bu alanlarda kalan yapı sahiplerin boşuna müracaat etmemelerini salık vermişti.

Kanundaki açık düzenlemeye rağmen bilgi kirliliği yaratılarak,vatandaşların tapu,tapu tahsisi,2/B ve barınma haklarından doğan hak sahipliklerinden feragati doğuracak,işgalci ve müşteri haline dönüştürüp,rant projelerine teslim almak için tutarsız açıklamalar ve manevi baskıya dönüştürmüştür.
Şu hususu açık olarak ifade etmekte yarar vardır.

İmar barışı denilen düzenleme gereği,Hürriyet ve Yavuzselim Mahalleleri vatandaşlarınca müracaatı zorunlu ve gerekli değildir.Kentsel dönüşüme kadar geçerli olacağı kanunda açıkça belirtilmiş,mevcut planlarda bakanlığın 2013 yılında aldığı “proje alanı” kararı ile kentsel dönüşüm amacı ile yapılmıştır.Dolayısıyla başından itibaren geçersiz olacağı açık olan yapı kayıt belgesine müracaat gerekli değildir.

İtirazları yapılan planlara karşı iptali için ekim ayı sonuna doğru vatandaşlarca Danıştay’da davalar ikame edilecektir.

NE İSTİYORUZ:

Gebze Belediye Başkanın basiretsiz ve ranta yönelik tutum sebebiyle,zaten yoksul ve zar zor geçinen vatandaşları yüksek bedelle uzun süreli borçlandırma yöntemleri sorunu çözmez.Mahalle halkını peşin ödemeli müşteri gören anlayış çözümsüzlüğü dayatıyor demektir.

30 yıldan fazla süredir,bu iki mahallede ikamet eden ve devletimiz tarafından da hak sahibi olarak kabul edilen mahalle halkı;

Artık çekmecenin açılması ve tapuların mahalle halkına dağıtılmasını bekliyor!
Kendilerini, rantçı,işgalci ve müşteri gibi gören anlayışı kabul etmiyor!
Seçim malzemesi olmak istemiyor.

Rant planlarından vazgeçilerek:

1 -6306 sayılı yasa gereğince riskli alan veya rezerv yapı alanı ilanından vazgeçilmesini,

2 -2981 sayılı yasa gereğince mevcut fiili duruma göre parselasyon yapılarak imara açılmasını,

3 -Tapu tahsis belgesi sahibi, 6292 sayılı yasa kapsamında 2/B hak sahiplerine ve 20 yıldan fazla zilyet olanlara,arsa bedelini ödemiş olanlara bedelsiz,kısmen veya hiç ödememiş olanlara da emlak beyan değeri üzerinden tapularının verilmesini,

4 -Mülkiyet sorunu halledildikten sonra yerinde dönüşümün bizlerle birlikte yapılacak istişare sonucu yapılmasını istiyor.

Yani, önce tapu, sonra yapı!..

MÜCADELEYE DEVAM
Kentimize, mahallelerimize yönelik saldırı ve düzenlemelerin “daha fazla kâr” elde etmekten başka bir amaca yönelik olmadığını biliyoruz.

Bu nedenle, kentimizi, mahallemizi ve sokağımızı yaşanabilir kılacak tek anlayışın “Kentsel Dönüşüm” değil; kentte yaşayanların karar mekanizmalarına katıldığı, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları temel alan “YERİNDE İYİLEŞTİRME VE YERİNDE ISLAH”’dan geçtiğidir.

Bize rağmen ,bizim irademizin olmadığı,onayımızın alınmadığı,vatandaşın haklarını teslim etmediği hiçbir projeyi onaylamıyor,geleceğimiz hakkında alacağınız kararı tanımayacağız.

Bizleri rantçı,işgalci ve müşteri gibi gören anlayışı kabul etmiyor reddediyoruz!Bizler müşteri değil, hak sahibiyiz!Yaşadığımız alanlardan sürgün edilmek istemiyoruz!Rantsal dönüşüme değil, hep birlikte geçmiş ve geleceğimize sahip çıkıyoruz.

Hepinizi Hürriyet,Yavuzselim  ve Ulus Mahalle halkının,haklı,hak mücedelesinin yanında yer almaya çağırıyoruz.

SAYGILARIMIZLA!.. 

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
e-gazete
KARİKATÜR
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV